Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale

Monci

09:15 12:00


Radiodolomiti

Pagina 5

https://www.youtube.com/watch?v=aJOI3JQoV6g

https://www.youtube.com/watch?v=k_Y2wKBcoQE

De bichtegstn punktn as kemmen tschauk sai’:  s sai’ originell ont de schòrt van innhòlt;  abia as ist praucht de sproch;  de suggestionen as arauskemmen.

De toalnemmer sai’ autoalt en zboa sezionen no en de kategori va tèckst as de hom gamòcht: Sezion A: tèckstn en prosa; Sezion B: poesia; Ver an iata van zboa sezionen, s Praisgericht kònn ausgem de doin prais:  de GOLDVEDER pet an prais va 1.050,00 euro ;  de SILBERVEDER pet an prais va […]

S kemmen nèt u’ganommen en konkurs de òrbetn as gea’ nèt no en de sòchen van artikln do oum oder de sèlln as:  sai’ nèt originell;  sai’ nèt kemmen tschbunnen ont gamòcht van toalnemmer.

S meing toalnemmen en konkurs òlla de lait as en de ogebzait hom gamòcht schoa’ de 18 jor

De òrbetn miasn kemmen tschrim en bersntolerisch, sistn kemmen se arausgaborven van konkurs ont de meing sai’:  An tèckst en prosa, lònk va de 4.000 as de 12.000 drick; oder  A poesia, en rima aa, ober nèt mear as drai en gònzn. De òrbet mias kemmen derzua galeik en an elektronischn format aa […]

De bichtigstn punktn as tschaukt kemmen, sai’:  s sai’ originell ont hom tschèrlt an guatn innhòlt;  der vurm as ist kemmen tschèrlt za lòng schaung s tema;  de technischn kompetenzn as men zoakt hòt.

S Praisgericht kònn prauchen, a’ne as nea’met nicht song mu, de doin prais: Sezion A, video social media: 1 SMfilmprais : 250,00 euro ; 2 SMfilmprais : 180,00 euro ; 3 SMfilmprais : 100,00 euro Sezion B, Kurzfilm : 1 Kurzfilmprais: 1.000,00 euro; 2 Kurzfilmprais : 700,00 euro; 3 Kurzfilmprais : 450,00 euro. Sezion C, […]

Der konkurs ist toalt en zboa sezionen: A. Video social media De òrbet as ogem kimmp mias sa i׳: • tauern nèt mear as 2 minutn; • òlla de tèkstn ont, benns sn hòt, titln, untertitln oder titln zan leistn miasn sai׳ as bersntolerisch; • de dialong ont/oder de stimmen as lesn, miasn sai׳ òlla […]