Ora in onda

Titolo

Artista

Programma attuale

PianoM

14:00 17:00


Radiodolomiti

Pagina 5

S kemmen nèt u’ganommen en konkurs de òrbetn as gea’ nèt no en de sòchen van artikln do oum oder de sèlln as:  sai’ nèt originell;  sai’ nèt kemmen tschbunnen ont gamòcht van toalnemmer.

S meing toalnemmen en konkurs òlla de lait as en de ogebzait hom gamòcht schoa’ de 18 jor

De òrbetn miasn kemmen tschrim en bersntolerisch, sistn kemmen se arausgaborven van konkurs ont de meing sai’:  An tèckst en prosa, lònk va de 4.000 as de 12.000 drick; oder  A poesia, en rima aa, ober nèt mear as drai en gònzn. De òrbet mias kemmen derzua galeik en an elektronischn format aa […]

De bichtigstn punktn as tschaukt kemmen, sai’:  s sai’ originell ont hom tschèrlt an guatn innhòlt;  der vurm as ist kemmen tschèrlt za lòng schaung s tema;  de technischn kompetenzn as men zoakt hòt.

S Praisgericht kònn prauchen, a’ne as nea’met nicht song mu, de doin prais: Sezion A, video social media: 1 SMfilmprais : 250,00 euro ; 2 SMfilmprais : 180,00 euro ; 3 SMfilmprais : 100,00 euro Sezion B, Kurzfilm : 1 Kurzfilmprais: 1.000,00 euro; 2 Kurzfilmprais : 700,00 euro; 3 Kurzfilmprais : 450,00 euro. Sezion C, […]

Der konkurs ist toalt en zboa sezionen: A. Video social media De òrbet as ogem kimmp mias sa i׳: • tauern nèt mear as 2 minutn; • òlla de tèkstn ont, benns sn hòt, titln, untertitln oder titln zan leistn miasn sai׳ as bersntolerisch; • de dialong ont/oder de stimmen as lesn, miasn sai׳ òlla […]

Der toalnemmer mu ogem ver en konkurs nèt mear as a sai’nega òrbet ont oa’na gamòcht en grupp. An iata òrbet abia do oum, mias drinn hom: o sòchen as de gschicht, as de praich, as de kultur ont as de umbèlt va de bersntoler gamoa’schòft, ont/oder va de sai’ lòntschòft; o sai’ gamòcht van […]

De toalnemmer sai’ austoalt en zboa kategorin no en de jor as de hom: I. Kategori: diarnen ont puam finz en de 17 jor; II. Kategori: diarnen ont puam va de 18 finz as de 28 jor; Ver an iata kategori, s Praisgericht kònn prauchen de doin prais:  Der GOLDSTUDENT pet an prais va […]

De òrbetn as gea’ nèt no en de punktn ont en de artikln van doi bando, kemmen arausgaborven van Praisgericht. S kemmen arausgaborven aa de sèlln òrbetn as:  sai’ nèt garift oder sai’ nèt ganua veròrbetet;  sai’ nèt originell;  sai’ nèt kemmen tschbunnen ont gamòcht van toalnemmer oder benn s hòt drinn […]

De toalnemmer, ver za kemmen nèt ausgaborven van konkurs, miasn hom ver de ogebzait: 1. nèt mear as 29 jor; 2. sai’ inntschrim en schualerzait 2021/22 en oa’na van doin schualn:  Zboateschual, zboate grad;  Schual ver za learnen an òrbet, as derkennt ist va de Provinz va Trea’t;  Universitet.