Traccia corrente

Titolo

Artista


Radiodolomiti

Pagina 6

Der toalnemmer mu ogem ver en konkurs nèt mear as a sai’nega òrbet ont oa’na gamòcht en grupp. An iata òrbet abia do oum, mias drinn hom: o sòchen as de gschicht, as de praich, as de kultur ont as de umbèlt va de bersntoler gamoa’schòft, ont/oder va de sai’ lòntschòft; o sai’ gamòcht van […]

De toalnemmer sai’ austoalt en zboa kategorin no en de jor as de hom: I. Kategori: diarnen ont puam finz en de 17 jor; II. Kategori: diarnen ont puam va de 18 finz as de 28 jor; Ver an iata kategori, s Praisgericht kònn prauchen de doin prais:  Der GOLDSTUDENT pet an prais va […]

De òrbetn as gea’ nèt no en de punktn ont en de artikln van doi bando, kemmen arausgaborven van Praisgericht. S kemmen arausgaborven aa de sèlln òrbetn as:  sai’ nèt garift oder sai’ nèt ganua veròrbetet;  sai’ nèt originell;  sai’ nèt kemmen tschbunnen ont gamòcht van toalnemmer oder benn s hòt drinn […]

De toalnemmer, ver za kemmen nèt ausgaborven van konkurs, miasn hom ver de ogebzait: 1. nèt mear as 29 jor; 2. sai’ inntschrim en schualerzait 2021/22 en oa’na van doin schualn:  Zboateschual, zboate grad;  Schual ver za learnen an òrbet, as derkennt ist va de Provinz va Trea’t;  Universitet.

Abia as steat en artikl 5, de òrbetn miasn kemmen drinn galeik en an priafklauber A4, u’tschrim en Bersntoler Kulturinstitut ont s mias kemmen tschrim der sòtz “Konkurs Studentn – Kategori finz as de 17 jor” oder “Konkurs Studentn – Kategori va de 18 vinz as de 28 jor”. Drinn, en kloa’ priafklauber, zòmm pet […]

Òll toalnemmer bart miasn mòchen – ver za kemmen nèt ausgaborven van konkurs – an òrbet tschrim ont pet ideen van sèll as der sèlber tschbinnt, as projektn va oa’n oder va mearer van doin punktn: a) de taitsch gamoa’schòft van Bersntol:  gschicht, praich ont kultur va de gamoa’schòft;  umbèlt, birtschòft ont verpesser; […]

De toalnemmer sai’ austoalt en zboa kategorin, no en de schual as se mòchen: I. Kategori: Earsteschual, II. Kategori: Zboateschual, earste grad. Ver an iata kategori, s Praisgericht kònn de doin prais prauchen:  Der GOLDSCHUALER pet an prais va 260,00 Euro;  Der SILBERVEDER pet an prais va 195,00 Euro;  Der KUPFERVEDER pet […]

De òrbetn as gea’ nèt no en de puncktn ont en de artikln van konkurs drau kein, kemmen ausgaborven van Praisgericht. S kemmen aa ausgaborven de sèlln òrbetn as nèt kemmen tschbunnen ont gamòcht van toalnemmer.

Abia as steat en artikl 5, de òrbetn miasn kemmen drinn galeik en an priafklauber A4, u’tschrim en Bersntoler Kulturinstitut ont s mias kemmen tschrim der sòtz “Konkurs Schualer ont Student” ont “Bando ver de Earsteschual, klasse …” pet rècht tschrim de klasse oder “Bando ver de Zboateschual”. Drinn, en kloa’ priafklauber, zòmm pet de […]

An iatn toalnemmer mias vourstelln de doin òrbetn: 1. an tèckst tschrim pet en computer (hònttschrim ver de schualer va de Earsteschual) en bersntolerisch (standard bersntolerisch) as klòfft liaber van an tema van punktn do unter; 2. an òrbet as balsch oder as taitsch as klòfft va oa’na oder van an òndra van doin sòchen: […]