Ora in onda

Titolo

Artista


Radiodolomiti

Pagina 6

Abia as steat en artikl 5, de òrbetn miasn kemmen drinn galeik en an priafklauber A4, u’tschrim en Bersntoler Kulturinstitut ont s mias kemmen tschrim der sòtz “Konkurs Studentn – Kategori finz as de 17 jor” oder “Konkurs Studentn – Kategori va de 18 vinz as de 28 jor”. Drinn, en kloa’ priafklauber, zòmm pet […]

Òll toalnemmer bart miasn mòchen – ver za kemmen nèt ausgaborven van konkurs – an òrbet tschrim ont pet ideen van sèll as der sèlber tschbinnt, as projektn va oa’n oder va mearer van doin punktn: a) de taitsch gamoa’schòft van Bersntol:  gschicht, praich ont kultur va de gamoa’schòft;  umbèlt, birtschòft ont verpesser; […]

De toalnemmer sai’ austoalt en zboa kategorin, no en de schual as se mòchen: I. Kategori: Earsteschual, II. Kategori: Zboateschual, earste grad. Ver an iata kategori, s Praisgericht kònn de doin prais prauchen:  Der GOLDSCHUALER pet an prais va 260,00 Euro;  Der SILBERVEDER pet an prais va 195,00 Euro;  Der KUPFERVEDER pet […]

De òrbetn as gea’ nèt no en de puncktn ont en de artikln van konkurs drau kein, kemmen ausgaborven van Praisgericht. S kemmen aa ausgaborven de sèlln òrbetn as nèt kemmen tschbunnen ont gamòcht van toalnemmer.

Abia as steat en artikl 5, de òrbetn miasn kemmen drinn galeik en an priafklauber A4, u’tschrim en Bersntoler Kulturinstitut ont s mias kemmen tschrim der sòtz “Konkurs Schualer ont Student” ont “Bando ver de Earsteschual, klasse …” pet rècht tschrim de klasse oder “Bando ver de Zboateschual”. Drinn, en kloa’ priafklauber, zòmm pet de […]

An iatn toalnemmer mias vourstelln de doin òrbetn: 1. an tèckst tschrim pet en computer (hònttschrim ver de schualer va de Earsteschual) en bersntolerisch (standard bersntolerisch) as klòfft liaber van an tema van punktn do unter; 2. an òrbet as balsch oder as taitsch as klòfft va oa’na oder van an òndra van doin sòchen: […]

No en gasetz ont ver en sèll as za tea’ hòt pet en Reg. UE 2016/679 ver de personaldatn ont en d.lgs. 196/2003, lai ver de sèlln dinger as men prauchen kònnt, mias men schaung der dokument do derzua nr. 1 as za tea’ hòt pet en veròrbetn ont de schitz van personaldatn.

S Praisgericht va drai lait kimmp ver an iatn konkurn van Amministrazionrot van Institut gabellt ont s sèll as s ausmòcht kònnt va nea’met gabèkslt kemmen. S praisgericht kònnt ausgem lai a toal van prais oder gor koa’na. En òlla de prais as kemmen gem miast men aro nemmen de verhòltenen as kemmen verreglt van […]

En de konkursn kemmen nèt u’ganommen òrbetn as schoa’ gadruckt oder as schoa’ arausgem kemmen sai’ as an iatn vurm. Òlla de tschicketn òrbetn miasn kemmen drinn galeikt en an priafklauber, u’tschrimm en Bersntoler Kulturinstitut, bou s miast kemmen tschrim der titl van konkurs, ober koa’ nu’m, familianu’m oder òndra sòchen as meichetn mòchen verstea’ […]

De òrbetn miasn trong oder pet de post tschickt kemmen en: Bersntoler Kulturinstitut Jorgar, 67 38050 Palù del Fersina/Palai en Bersntol (TN) vour za mitto va de 31 van merz 2023 De òrbetn as kemmen tschickt pet de post, miasn aa en de doi zait en Institut sai’, sistn kemmen se nea’mer u’ganommmen. S Institut […]