Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale


Drai konkursn ver a sproch 2023 – Filmer – Abia kemmen austoalt de prais

Scritto da il 18 Dicembre 2022

De bichtigstn punktn as tschaukt kemmen, sai’:
 s sai’ originell ont hom tschèrlt an guatn innhòlt;
 der vurm as ist kemmen tschèrlt za lòng schaung s tema;
 de technischn kompetenzn as men zoakt hòt.