Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale


Radiodolomiti

Pagina 5

De toalnemmer sai’ austoalt en zboa kategorin, no en de schual as se mòchen: I. Kategori: Earsteschual, II. Kategori: Zboateschual, earste grad. Ver an iata kategori, s Praisgericht kònn de doin prais prauchen:  Der GOLDSCHUALER pet an prais va 260,00 Euro;  Der SILBERVEDER pet an prais va 195,00 Euro;  Der KUPFERVEDER pet […]

De òrbetn as gea’ nèt no en de puncktn ont en de artikln van konkurs drau kein, kemmen ausgaborven van Praisgericht. S kemmen aa ausgaborven de sèlln òrbetn as nèt kemmen tschbunnen ont gamòcht van toalnemmer.

Abia as steat en artikl 5, de òrbetn miasn kemmen drinn galeik en an priafklauber A4, u’tschrim en Bersntoler Kulturinstitut ont s mias kemmen tschrim der sòtz “Konkurs Schualer ont Student” ont “Bando ver de Earsteschual, klasse …” pet rècht tschrim de klasse oder “Bando ver de Zboateschual”. Drinn, en kloa’ priafklauber, zòmm pet de […]

An iatn toalnemmer mias vourstelln de doin òrbetn: 1. an tèckst tschrim pet en computer (hònttschrim ver de schualer va de Earsteschual) en bersntolerisch (standard bersntolerisch) as klòfft liaber van an tema van punktn do unter; 2. an òrbet as balsch oder as taitsch as klòfft va oa’na oder van an òndra van doin sòchen: […]

No en gasetz ont ver en sèll as za tea’ hòt pet en Reg. UE 2016/679 ver de personaldatn ont en d.lgs. 196/2003, lai ver de sèlln dinger as men prauchen kònnt, mias men schaung der dokument do derzua nr. 1 as za tea’ hòt pet en veròrbetn ont de schitz van personaldatn.

S Praisgericht va drai lait kimmp ver an iatn konkurn van Amministrazionrot van Institut gabellt ont s sèll as s ausmòcht kònnt va nea’met gabèkslt kemmen. S praisgericht kònnt ausgem lai a toal van prais oder gor koa’na. En òlla de prais as kemmen gem miast men aro nemmen de verhòltenen as kemmen verreglt van […]

En de konkursn kemmen nèt u’ganommen òrbetn as schoa’ gadruckt oder as schoa’ arausgem kemmen sai’ as an iatn vurm. Òlla de tschicketn òrbetn miasn kemmen drinn galeikt en an priafklauber, u’tschrimm en Bersntoler Kulturinstitut, bou s miast kemmen tschrim der titl van konkurs, ober koa’ nu’m, familianu’m oder òndra sòchen as meichetn mòchen verstea’ […]

De òrbetn miasn trong oder pet de post tschickt kemmen en: Bersntoler Kulturinstitut Jorgar, 67 38050 Palù del Fersina/Palai en Bersntol (TN) vour za mitto va de 31 van merz 2023 De òrbetn as kemmen tschickt pet de post, miasn aa en de doi zait en Institut sai’, sistn kemmen se nea’mer u’ganommmen. S Institut […]

òlls s sèll as der autor en Institut ogem tuat plaip en de hent van Institut as s prauchen mu ver za gems pakònnt pet an iatn mittl (ausstelln, druck, television, internet, o.a.e.) a’ne za miasn eppes vrong oder zoln en autor, ober s mias derkennt kemmen ber as de òrbet gamòcht hòt. Der autor […]

S toalnemm en de konkursn ist umensist ont benn men toalnimmt billt s song as men oa’ne ist pet òlla de artikln van doi bando. An iatn toalnemmer kònn nèt mear as an òrbet ver an iatn konkurs ogem (pet de ausnom van konkurs Filmer), bavai sistn kimmp er van sèll konkurs ausgaborven. De òrbet […]