Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale


Drai konkursn ver a sproch 2023 – Schualer – Òrbetn

Scritto da il 18 Dicembre 2022

An iatn toalnemmer mias vourstelln de doin òrbetn:
1. an tèckst tschrim pet en computer (hònttschrim ver de schualer va de Earsteschual) en bersntolerisch (standard bersntolerisch) as klòfft liaber van an tema van punktn do unter;
2. an òrbet as balsch oder as taitsch as klòfft va oa’na oder van an òndra van doin sòchen:
a) de taitsch gamoa’schòft van Bersntol:
 gschicht, praich ont kultur va de gamoa’schòft;
 umbèlt ont birtschòft;
b) òndra gamoa’schòftn ont sprochminderhaitn va Balschlònt oder va Europa.
c) an tema as de bèlt va hait.
3. Finz en de dritte klasse va de Earsteschual, de òrbet van punkt 2. ist nèt pfrokt ont de òrbet van punkt 1. meichet sai’ gamòcht en an grafischn vurm aa, zòmm pet an tèckst (titln, pilder, rachler ont asou envire) as bersntolerisch.