Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale

Adoradio

17:00 20:00


Radiodolomiti

Pagina 4

De òrbetn miasn kemmen tschrim en bersntolerisch, sistn kemmen se arausgaborven van konkurs ont de meing sai’:  An tèckst en prosa, lònk va de 4.000 as de 12.000 drick; oder  A poesia, en rima aa, ober nèt mear as drai en gònzn. De òrbet mias kemmen derzua galeik en an elektronischn format aa […]

De bichtigstn punktn as tschaukt kemmen, sai’:  s sai’ originell ont hom tschèrlt an guatn innhòlt;  der vurm as ist kemmen tschèrlt za lòng schaung s tema;  de technischn kompetenzn as men zoakt hòt.

S Praisgericht kònn prauchen, a’ne as nea’met nicht song mu, de doin prais: Sezion A, video social media: 1 SMfilmprais : 250,00 euro ; 2 SMfilmprais : 180,00 euro ; 3 SMfilmprais : 100,00 euro Sezion B, Kurzfilm : 1 Kurzfilmprais: 1.000,00 euro; 2 Kurzfilmprais : 700,00 euro; 3 Kurzfilmprais : 450,00 euro. Sezion C, […]

Der konkurs ist toalt en zboa sezionen: A. Video social media De òrbet as ogem kimmp mias sa i׳: • tauern nèt mear as 2 minutn; • òlla de tèkstn ont, benns sn hòt, titln, untertitln oder titln zan leistn miasn sai׳ as bersntolerisch; • de dialong ont/oder de stimmen as lesn, miasn sai׳ òlla […]

Der toalnemmer mu ogem ver en konkurs nèt mear as a sai’nega òrbet ont oa’na gamòcht en grupp. An iata òrbet abia do oum, mias drinn hom: o sòchen as de gschicht, as de praich, as de kultur ont as de umbèlt va de bersntoler gamoa’schòft, ont/oder va de sai’ lòntschòft; o sai’ gamòcht van […]

De toalnemmer sai’ austoalt en zboa kategorin no en de jor as de hom: I. Kategori: diarnen ont puam finz en de 17 jor; II. Kategori: diarnen ont puam va de 18 finz as de 28 jor; Ver an iata kategori, s Praisgericht kònn prauchen de doin prais:  Der GOLDSTUDENT pet an prais va […]

De òrbetn as gea’ nèt no en de punktn ont en de artikln van doi bando, kemmen arausgaborven van Praisgericht. S kemmen arausgaborven aa de sèlln òrbetn as:  sai’ nèt garift oder sai’ nèt ganua veròrbetet;  sai’ nèt originell;  sai’ nèt kemmen tschbunnen ont gamòcht van toalnemmer oder benn s hòt drinn […]

De toalnemmer, ver za kemmen nèt ausgaborven van konkurs, miasn hom ver de ogebzait: 1. nèt mear as 29 jor; 2. sai’ inntschrim en schualerzait 2021/22 en oa’na van doin schualn:  Zboateschual, zboate grad;  Schual ver za learnen an òrbet, as derkennt ist va de Provinz va Trea’t;  Universitet.

Abia as steat en artikl 5, de òrbetn miasn kemmen drinn galeik en an priafklauber A4, u’tschrim en Bersntoler Kulturinstitut ont s mias kemmen tschrim der sòtz “Konkurs Studentn – Kategori finz as de 17 jor” oder “Konkurs Studentn – Kategori va de 18 vinz as de 28 jor”. Drinn, en kloa’ priafklauber, zòmm pet […]

Òll toalnemmer bart miasn mòchen – ver za kemmen nèt ausgaborven van konkurs – an òrbet tschrim ont pet ideen van sèll as der sèlber tschbinnt, as projektn va oa’n oder va mearer van doin punktn: a) de taitsch gamoa’schòft van Bersntol:  gschicht, praich ont kultur va de gamoa’schòft;  umbèlt, birtschòft ont verpesser; […]