Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale


Drai konkursn ver a sproch 2023 – Filmer – Toalnemm ont innhòlt

Scritto da il 18 Dicembre 2022

Der toalnemmer mu ogem ver en konkurs nèt mear as a sai’nega òrbet ont oa’na gamòcht en grupp.
An iata òrbet abia do oum, mias drinn hom:
o sòchen as de gschicht, as de praich, as de kultur ont as de umbèlt va de bersntoler gamoa’schòft, ont/oder va de sai’ lòntschòft;
o sai’ gamòcht van toalnemmer ont nèt sai’ gamòcht vriarer van jor 2020;
o hom an identifikativetn titl;
o hom derzua de auspfillt kòrt as gip vrai de rèchtn ver de personaldatn;
o sai’ gadruckt as an oa‘zegen DVD oder an USB stick.