Ora in onda

Titolo

Artista


Drai konkursn ver a sproch 2023 – Òrbetn

Scritto da il 18 Dicembre 2022

òlls s sèll as der autor en Institut ogem tuat plaip en de hent van Institut as s prauchen mu ver za gems pakònnt pet an iatn mittl (ausstelln, druck, television, internet, o.a.e.) a’ne za miasn eppes vrong oder zoln en autor, ober s mias derkennt kemmen ber as de òrbet gamòcht hòt.
Der autor mu ober prauchen s material ver òndra konkursn oder iniziativn pet de kopie as der hòt en gahòltn. S Kulturinstitut en de sai‘ bibliotek hòt strumentn ver de didaktik abia beirterpiacher, grammatikn, datenpenk ont piacher as mithèlven kennen.