Ora in onda

Titolo

Artista

Programma attuale


Studënc universiteres possa inant fé practicum tla Provinzia

Scritto da il 11 Maggio 2022

Nce ti cin ani che vën puderà studënc y studëntes dl’Università Liedia de Bulsan fé n practicum tl’aministrazion provinziela. La cundizions ie unides garantides cun l’acurdanza nueva per i practicum de furmazion y urientamënt che ie unida sotscrita ncuei (11 de mei) a Bulsan dal presidënt dla Jonta provinziela, Arno Kompatscher, y dala presidënta dl’Università Liedia de Bulsan, Ulrike Tappeiner.

“Per studënc y studëntes ie n practicum na bona ucajion per avëi na prima mprescion dl mond dl lëur”, à dit l presidënt dla Jonta Arno Kompatscher. L presidënt, che te si ncëria ie nce respunsabl per l personal, auza ora coche chisc practicum ie nce n vantaje per la Provinzia, per sburdlé jëunes y jëuni cualifichei a fé cariera tl’aministrazion provinziela. “On bujën de jëunes y jëuni cualifichei al servisc de nosta autonomia”, à sotrissà Kompatscher.

“Chi che studieia aprijea y se noza dassënn di practicum de furmazion y urientamënt che urganison”, à dit la presidënta Tappeiner canche la à sotscrit l’acurdanza nueva. “Chësta prima mprescions sun na firma o n’istituzion publica juda pea a se urienté tl mond dl lëur tres n’esperienza pratica bele dan scumencé a lauré. Per chësta rejons sons cuntënta de avëi pudù renuvé, deberieda cun la Provinzia autonoma de Bulsan, chësta mesura de furmazion penseda per l urientamënt prufesciunel”.

Nchin a śën diesc practicum al ann

Na prima acurdanza per i practicum fova unida sotscrita dala Provinzia de Bulsan y dal’Università Liedia de Bulsan dan cin ani. De mei dl 2017 fovel stat l’assessëura per l’aministrazion y l personal da ntlëuta, Waltraud Deeg, y l ex presidënt dl’Università Liedia de Bulsan, Konrad Bergmeister, a giaurì la streda ala cooperazion danter la doi istituzions. Ti ultimi cin ani à 51 persones fat n practicum curriculer tl’aministrazion provinziela, chël fossa zirca diesc al ann. Leprò vëniel mo i practicum da d’instà. Na nrescida anunima da pert dl Istitut de promozion dl lëur (IPL) à desmustrà che nuef praticanc sun diesc fajëssa mo n iede o cunsiessa inant n practicum tla Provinzia.

L’acurdanza nueva danter Provinzia y Unibz reverda mé i practicum curriculeres: i practicum de furmazion y urientamënt, per chëi che la Provinzia tol su studënc y studëntes per fé pratica ntan si furmazion universitera te si ciamp de stude. A chësta maniera possa i studënc y la studëntes crì ora ciun ufize che ie plu adatà y l cuntaté. L’Università de Bulsan y l’Aministrazion provinziela njënia ca n proiet de practicum per uni praticant y praticanta che tol pert: uniun y uniuna giapa n tutor y l’Università se cruzia dl’assegurazion, ma l ne ie udù dant degun paiamënt per chësta sort de practicum. Per chësta rejon ne possa i practicum curriculeres nia unì purtei a fin sciche practicum da d’instà.


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. Campi obbligatori *