Ora in onda

Titolo

Artista

Programma attuale


Assunzion de personal – assistent aministratif tradutor: requisic domané

Scritto da il 18 Marzo 2022

En chela dì che va fora l termin stabilì per meter dant la domana de amiscion, chi che vel tor pèrt i cogn aer chisc requisic:
1) zitadinanza talièna e godiment di deric zivii e politics;
opuramenter, aldò del art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165:
– aer la zitadinanza de un di Stac che fèsc pèrt de la Union Europeèna
– esser familières de sentadins de la Union Europeèna, ence se l é sentadins de Stac fora da la Union, e aer l derit de sojornanza o l derit de sojornanza permanenta;
– zitadinanza talièna o zitadinanza de un di paijes che fèsc pèrt de la Union  Europeèna; vegn conscidrà desche sentadins taliegn, i taliegn che no fèsc pèrt de la Republica. Pel tor pèrt a la selezion i sentadins de un di Stac de la
Union Europeèna, i familières de sentadins de la Union Europeèna, ence se i é sentadins de etres Stac, pur che i sibie titolères del derit de sojornanza o del derit de sojornanza permanenta e i sentadins de etres Paijes che i sibie
titolères de la permiscion de sojornanza UE per sojornanc al lonch o che i sibie titolères del status de “enfugà” o del status de “maor stravardament” (art. 38 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, descheche l é stat mudà da la L. 06/08/2013 n. 97), aldò del D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174, en posses de chisc requisic:
• godiment di deric zivii e politics, ence ti Stac de partegnuda o da olache i vegn, opuramenter scriver la rejons percheche no se i à;
• esser en posses, fora che la zitadinanza talièna, de duc i etres requisic pervedui per i sentadins de la Republica;
• saer delvers l lengaz talian, en raport a la categoria e a la fegura profescionèla del concors;
2) no aer manco che 18 egn;
3) no esser fora da la linges di litadores politics atives;
4) no esser stac touc demez, despensé, declaré touc ju dal lurier o mané demez dal lurier te na aministrazion publica e de no esser te neguna posizion de no compatibilità perveduda da la leges en doura;
5) esser adaté per l lurier e no aer defec o mencianzes che podessa aer efec sul rendiment del servije;
6) no aer ciapà condènes penales che, aldò de la desposizions en doura, no dae l met de vegnir touc su desche dependenc publics;
7) per i sentadins che à l obligh del servije militèr: aer na posizion regolèra ti confronc de chest obligh;
8) aer la lizenza de vidèr de sort B o maora;
9) aer chest titol de studie:
10) diplom de istruzion secondèra de secont degré de cinch egn.
11) aer l atestat de cognoscenza del lengaz e de la cultura ladina de livel B2 o livel più aut, ciapà aldò del art. 18 de la L.P. dai 19 de jugn del 2008, n. 6, aldò del art. 3 del D. Leg. dai 16 de dezember del 1993, n. 592 e m. e i.f.d.;

No pel vegnir tout su a lurèr chi che ti ultimes cinch egn dant da l’assunzion i é stac touc demez o mané demez dal lurier te na Aministrazion Publica per rejons sogetives giustifichèdes o per dreta cauja o i à serà su sie raport de
lurier aldò del art. 32 quinquies del codesc penal o percheche no i à passà l trat de temp de proa te la medema categoria e livel a chi che se referesc l’assunzion;

Amò apede, per chi touc ite tel Contrat coletif provinzièl de Lurier del compart Autonomies Locales de la Provinzia Autonoma de Trent, aer abù, ti ultimes trei egn dant de na assunzion a temp determinà, n parer negatif per l
servije metù en esser a la fin de n raport de lurier a temp determinà, no dèsc l met de vegnir touc su a lurèr, a temp determinà, co la medema funzions.

La selezion publica la vegnarà metuda a jir respetan en dut e per dut la desposizions metudes dant te la Lege 12.03.1999 n. 68. En cont de chest vegn prezisà che i posć pervedui te chest avis i é fora da chi resservé a la “categories stravardèdes” aldò de la L. 68 dai 12.03.1999.

Per via del lurier e de la manscions particolères del assistent aministratif vegn prezisà che, aldò de la Lege 28.03.1991, n. 120, no pel vegnir ametù la persones che no veit, ajache chest l é n requisit de chel che no se pel fèr condemanco per meter en esser l servije.

Vegn arsegurà la valivanza anter omegn e femenes per chel che vèrda l azes al lurier e l tratament sul lurier, aldò del D.Lgs. 198/2006 e m.f.d..

L Comun general de Fascia l se resserva de zertèr i requisic soradic e l pel desponer te ogne moment, con na determinazion de la Secretèra, de lascèr fora da la selezion publica i concorenc che no à i requisic pervedui. L enteressà l vegnarà metù en consaputa de l’esclujion.

A ogne bon cont l’Aministrazion la se resserva de valutèr, zenza che negugn posse dir nia de contra, se se pel tor su a lurèr chi che à abù na condèna penala definitiva ence per efet de aplicazion de la pena aldò de na domana de la pèrts, conscidran la sort de reat e se l comportament negatif l é amò en esser en relazion a la manscions de la posizion de lurier perveduda da chesta selezion publica.


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. Campi obbligatori *