Ora in onda

Titolo

Artista

Programma attuale

Aperto di domenica

09:00 12:00


Assunzion de personal – assistent aministratif tradutor: informazions dintornvia l tratament di dac personèi

Scritto da il 18 Marzo 2022

Aldò del D.Lgs. dai 18 de mé del 2018, n. 51 – “Atuazion de la desposizion (UE) 2016/680 del Parlament european e del Consei, dai 27 de oril del 2016, dintornvia l stravardament de la persones fisiches per chel che vèrda l tratament di dac personèi ”, del Regolament UE 2016/679 e de la desposizions valevoles del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e m.f.d. vegn fat a saer che:
L titolèr del tratament l é l Comun General de Fascia, con senta a Sèn Jan (e-mail pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it , sit internet www.comungeneraldefascia.tn.it .
L responsabol del stravardament di dac l é l Consorzie di Comuns Trentins con senta a Trent, via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it ), sit internet www.comunitrentini.it
1) l tratament l vèrda chesta sorts de dac: dac personèi ordenères, dac particolères, dac giudizières;
2) dac finanzièi;
3) i dac i vegn touc su e traté per chisc fins: endrez e gestion de la prozedura per concorsc e selezions, per tor su sencajo personal e do che l é stat metù en esser l medemo raport de lurier;
4) la basa giuridica del tratament l é l’esecuzion de na encèria o de na funzion de enteres publich;
5) l tratament l vèrda ence sorts particolères de dac personèi (soraldut per chel che vèrda la sanità, l status de enfugà, l status de maor stravardament) e/o dac che vèrda condènes penales e reac, aldò de chel che despon la Lege Regionèla 3.05.2018 n. 2 (Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin Sudtirol), l Regolament Organich del Personal, l D.P.R. 14.11.2002 n. 313 e m. e i.f.d. (Test unificà de la desposizions de lege e de regolament en cont de register giudizièl, de register de la sanzions aministratives che vegn ca da reat e dai prozedimenc penai en cors), l D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e m. e i.f.d., (desposizions en cont de no poder se tor su e no esser compatiboi con encèries te la aministrazions publiches e ti enc privac a control publich, aldò del articol 1, comes 49 e 50, de la lege dai 6 de november del 2012, n. 190. Lege contra la coruzion), la L. 68/99 e m. e i.f.d. (desposizions per l derit al lurier de la persones con pedimenc), l DPR 445/2000 e m. e i.f.d., (Test unich de la desposizions de lege e de regolament en cont de documentazion aministrativa), l D.Lgs. 165/2001 e m. e i.f.d. (normes generèles dintornvia l ordenament del lurier desche dependenc de la aministrazions publiches);
6) i dac i vegn touc su dal enteressà e da sogec publics e privac;
7) i dac i vegn traté con sistemes informatics e/o manuèi, con prozedures adatèdes a garantir la segureza e l retegn;
8) i dac i pel vegnir metui en consaputa de etres sogec publics o privac (anter l auter Aministrazions publiches, Enc e organismes de l’Aministrazion Publica, Aziendes o Istituzions, etres Enc o Aziendes a partezipazion publica, enc privac en convenzion con Enc publics, sogec privac datores de lurier) che, aldò de la desposizions de lege, i cogn o i pel i saer, e de sogec titolères del derit de azes;
9) i dac i pel vegnir sparpagné fora ence tras la publicazion te internet: vegn publicà la linges di candidac chiamé ite al test de preselezion, cò l vegn metù a jir, e a la proa, i ejic del test de preselezion e de la proa e la graduatoria finèla de merit;
10) i dac personèi no i vegnarà mané fora da la Union Europeèna. No vegn metù en esser prozedures automatisèdes de dezijion, tout ite la profilazion;
11) i dac i pel vegnir metui en consaputa del responsabol o di enciarié del Servije per l Personal;
12) i dac i cogn vegnir dac ju de obligh aldò de la Lege Regionèla 3.05.2018 n. 2 (Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol) e del Regolament Organich del C.G.F. en doura; l é de obligh i dèr ju per la valutazion di requisic de partezipazion al concors/selezion, se no se vel vegnir lascé fora, e per l’assunzion, cò la entravegnissa. No dèr ju i dac vel dir no osservèr i oblighes de lege e no ge dèr l met al Comun general de Fascia de tor dant i candidac al concors/selezion, de i tor su a lurèr e de endrezèr la gestion del raport de lurier;
13) i dac i vegn tegnui su demò per l trat de temp che serf per meter en esser la encèria o la funzion de enteres publich e, aboncont, aldò de la lege; I deric del enteressà l é:
14) domanèr se l é o manco dac che i lo revèrda;
15) aer l met de ciapèr la comunicazion di dac a na vida sorida da entener;
16) domanèr de saer percheche e coche vegn metù en esser l tratament di dac;
17) aer l met de fèr mudèr, descancelèr, limitèr o mudèr a na vida che no se veide l inom o blochèr i dac traté no aldò de la lege;
18) domanèr i dac te n format digitèl per poder ge i passèr a n auter titolèr;
19) agiornèr, comedèr e integrèr si dac;
20) jir de contra, per rejons legitimes, al tratament di dac;
21) ge meter dant reclamazions al Garant per l stravardament di dac personèi.

No fèsc pèrt del derit al retegn del candidat la publicazion de sie inom te la lingia di enscinué e de la valutazion che l à ciapà. Per chest l candidat no l podarà domanèr de vegnir tout fora da chesta linges.


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. Campi obbligatori *