Ora in onda

Titolo

Artista

Programma attuale


Assunzion de personal – assistent aministratif tradutor: declarazions che se cogn portèr dant te la domana de amiscion

Scritto da il 18 Marzo 2022

Te la domana de amiscion a la selezion publica l candidat l cognarà declarèr, sot sia responsabilità personèla, aldò di articoi 46 e 47 del D.P.R. n. 445 dai 28 de dezember del 2000 e en consaputa che, per la ipoteses de declarazions no veres, de formazion o de doura de documenc fausc, va fora i benefizies che sencajo l à abù e en consaputa de la sanzions penales pervedudes dai articoi 75 e 76 del decret soradit:
1. duc si dac (inom, inom de familia, data e lech de nasciment, lech olache l é enciasà, codesc fiscal e situazion de familia; la femenes maridèdes les cogn meter l inom de familia da dant de se maridèr)
2. l posses de la zitadinanza talièna (vegn conscidrà valives che i sentadins taliegn i taliegn che no fèsc pèrt de la Republica) e donca:
a. per i sentadins no taliegn de la Union Europeèna:
– l posses de la zitadinanza de n Stat che fèsc pèrt de la Union Europeèna
– l godiment di deric zivii e politics ence tel Stat de partegnuda o da olache i vegn
– l posses, fora che de la zitadinanza talièna, de duc i etres requisic pervedui per i sentadins de la Republica talièna
– saer delvers l lengaz talian
b. per i familières de sentadins de la Union Europeèna, ence se sentadins de etres Stac:
– esser titolères del derit de sojornanza o del derit de sojornanza permanenta;
– l godiment di deric zivii e politics ence tel Stat de partegnuda o da olache i vegn;
– l posses, fora che de la zitadinanza talièna, de duc i etres requisic pervedui per i sentadins de la Republica talièna;
– saer delvers l lengaz talian
c. per i sentadins no taliegn de etres paijes:
– esser titolères del derit de sojornanza UE per per sojornanc che stèsc al lonch o aer l status de enfugà opuramenter chel de maor stravardament;
– l godiment di deric zivii e politics ence tel Stat de partegnuda o da olache i vegn (fora che per i titolères del status de enfugà opuramenter del status de maor stravardament);
– l posses, fora che de la zitadinanza talièna, de duc i requisic pervedui per i sentadins de la Republica talièna
– saer delvers l lengaz talian
3. l Comun olache i é scric ite te la listes litèles, opuramenter la rejon percheche no i é scric ite o i é stac descancelé fora;
4. l godiment di deric zivii e politics;
5. de no aer prezedenc penai, opuramenter la condènes penales abudes (tout ite penes de enjonta, se n’é);
6. de no aer prozedimenc penai en esser opuramenter i prozedimenc penai che i à en esser;
7. de no esser stac touc demez, despensé, declaré touc ju dal lurier o mané demez dal lurier te aministrazions publiches e de no esser te neguna posizion de no compatibilità perveduda da la leges en doura;
8. i servijes fac te aministrazions publiches e la rejons percheche i é stac lascé su, opuramenter declarèr de no aer mai lurà te na aministrazions publica;
9. esser adaté per no aer defec o mencianzes che podessa aer efec sul rendiment del servije;
10. la posizion ti confronc del obligh del servije militèr (per i sentadins che à chest obligh);
11. l titol de studie en posses che vegn domanà per l’amiscion, la data, l istitut olache l é stat arjont e la nota ciapèda. Vegn prezisà che i candidac che à ciapà l titol de studie a la foresta i cognarà jontèr ite l titol de studie traslatà e autenticà da la raprejentanza diplomatica o del consolat talian, declaran che sie titol de studie l à ciapà l valif valor che chel talian, dant che sie fora l termin utol per la prejentazion de la domanes de partezipazion a la selezion publica. Vegn prezisà ence che la declarazion de n diplom col valif valor che chel domanà dal avis la cogn spezifichèr ence i dac de la desposizion de lege che stabilesc la valivanza. M.V. la mencèda declarazion en cont de chest la vegnarà conscidrèda desche la mencianza del titol de studie domanà per l azes e, donca, l candidat l vegnarà lascià fora;
12. l posses del atestat de cognoscenza del lengaz e de la cultura ladina de livel B2 o più aut, ciapà aldò del art. 18 de la L.P. dai 19 de jugn del 2008, n. 6, aldò del art. 3 del D.Leg. dai 16 de dezember del 1993, n. 592 e m. e i.f.d.;
13. de etres titoi che, aldò de la desposizions de lege en doura, i dèsc derit – a parità de ponc – a la preferenza a la nomina aldò del art. 5 coma 4 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 (v. enjonta); cò no l declarea chest tant l concorent no l pel se emprevaler del benefizie;
14. de fèr pèrt, cò la é coscita, de la categoria di sogec desche dit tel art. 3 de la Lege dai 5 de firé del 1992 n. 104 e la domana, per tor pèrt a la proes, de se emprevaler de didamenc aldò de sie pediment e/o l besegn de aer più temp a la leta per fèr l ejam. I candidac i cognarà jontèr ite – en originèl o copia autentichèda – la zertificazion de sie pediment spezifich data fora da la Comiscion medica competenta per sie teritorie co la indicazion prezisa
de tant de temp che i doura de più e di didamenc de chi che l candidat sencajo l’aessa de besegn;
15. l posses de la lizenza de vidèr de sort B o maora;
16. la permiscion a durèr si dac personèi aldò del D.Lgs. 18.05.2018, n. 51 – “atuazion de la desposizion (UE) 2016/680 del Parlament European e del Consei, dai 27 de oril del 2016, che vèrda l stravardament de la
persones fisiches per chel che vèrda l tratament di dac personèi” e del Regolament UE 2016/679 e de la desposizions valevoles del D.Lgs. 30.06.2009, n. 196 e m.f.d.;
17. de esser en consaputa che la comunicazions che vèrda l’amiscion e la convocazion a la proes de la selezion publica les vegnarà fates tras avis aposta che i vegnarà publiché sul albo telematich on-line e sul sit internet del Comun general de Fascia: www.comungeneraldefascia.tn.it ;
18. de azetèr en dut e per dut la desposizions metudes dant te chest avis;
19. l comun olache i é enciasé, la direzion dreta e l numer de telefon, con apede ence l numer de fonin, se i l à e la direzion e-mail o pec e, sencajo, del recapit olache cogn vegnir manà duta la comunicazions che vèrda la selezion publica;

Duc i requisic e i titoi pervedui i cogn esser en posses del candidat en chela dì che va fora l termin per meter dant la domanes de partezipazion a la selezion publica e en chela dì che l vegn tout su a lurèr.

Vegnarà lascià fora da la selezion i candidac che no arà duc i requisic pervedui. La domana la cognarà vegnir sotscrita dal concorent, se no l vegnarà lascià fora.

Aldò del articol 39 del D.P.R. 445/2000 e m.f.d. la sotscrizion sot la domana no la cogn vegnir autentichèda, cò la domana vegn sotscrita te dant a n dependent enciarià o cò, apede la domana manèda demez o consegnèda da na persona che no l é l candidat, vegne jontà ite la fotocopia de n document de identità valevol del candidat.

Vegn recordà che dal 1m de jené del 2012 en ca, descheche despon la Lege dai 12 de november del 2011, n. 183, no se pel domanèr e azetèr zertificac dac fora da aministrazions publiches che i pel vegnir duré demò ti raporc anter i privac; empede chisc documenc cogn vegnir tout su de ofize la informazions de besegn, do che l enteressà l dèsc fora la indicazions dintornvia i elemenc che serf per troèr la informazions medemes, opuramenter la declarazions descheche perveit i articoi 46 e 47 del DPR 445/2000.

La declarazion che sostituesc l at de notorietà e che vèrda la consaputa del fat che la copia de na publicazion la é valiva che l originèl, aldò del art. 19 del D.P.R. 445/2000, la vèl a duc i efec desche autenticazion de la copia. Sencajo la copies les pel vegnir autentichèdes, aldò del articol 18, coma 3 del D.P.R. 445/2000, dal responsabol del prozediment o da colun che sie dependent competent a rezeiver la documentazion, bele col moscèr l originèl e zenza obligh de l depojitèr anter i documenc del Comun general de Fascia. Enlouta la copia autentichèda la pel vegnir durèda demò tel prozediment en esser.

Col meter dant la domana de partezipazion a la prozedura, desche pervedù dal DPR 445/2000, l candidat l se tol la responsabilità de la verità de duta la informazions portèdes dant te la domana e te la enjontes che sencajo fossa stat metù apede, e de la corespondenza al originèl de la copies di documenc che sencajo l à portà dant. Cò fossa faussitèdes ti documenc e declarazions fausses vegn metù en doura la sanzions pervedudes dal art. 76 del medemo Test Unich.

L Comun general de Fascia l metarà en esser i controi che fèsc de besegn, ence a campion, dintornvia la verità de la declarazions di candidac, co la conseguenzes de lege


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. Campi obbligatori *