Ora in onda

Titolo

Artista

Programma attuale

Aperto di domenica

09:00 12:00


Selezione pubblica per l’assunzione di un assistente ind. storico/culturale – esperto in lingua cimbra

Scritto da il 11 Aprile 2022

Pittar detèrmina von Diretór n. 17 von 21 von hochnach 2022 izta khent offegetånt an öffentlesche auzsüach ÅZOSTÈLLA, VOR A ZAIT UN VOR 24 URN ATTI BOCH, AN KULTÙRHISTÒRISCHER ARBATAR BODA KHÅNT GERÈCHT AZPE BIAR, KATEGORÌ C, BASE LIVÈLL, 1^ ZALSTÈPFL.

Di vorsch mochan khemmen inngètt in Kulturinstitut Lusérn vor di 12.00 von 10 von hornung 2022.


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. Campi obbligatori *