Traccia corrente

Titolo

Artista


Nea’mer trutzn ont aus voppn !

Scritto da il 11 Giugno 2022

TRUTZN ONT AUS VOPPN
S ist a ding as tea’ de kinder ont de jungen, as
sai’ nèt kemmen u’galeart hoa’m. Der prauch za
trutzn ist za belln tea’ bea ont schon en de
òndern. De trutzer vil vert tea’ innhòltn dòs
gamerdera ver gònza bochen, mu’netn, ont gor
jarder, ont s ist runt hòrt za kemmen en araus, za
beirn se, ver de sèlln as passiartn.
TRUTZN ONT AUS VOPPN PETN
COMPUTER
Haitzegento, de tecnologi, mu tea’ vil dinger za
tea’ schon ont za tea’ innhòltn za merdern ! Der
lump schraip en computer scheilena ont volscha
lung, za lòng sa kennen en mearer lait !
GATRUTZA ONT GAMERDERA
ZBISCHN DIARNEN
S doi gatrutza ist mear petn gasmacha, as de tuat
mear bea abia de tòtschn. De diarnen lòng aloa’
de schbechern kamaròttn, de tea’ nen no song
scheila, de tea’ sa aus voppn, de schmachen, de
tea’ sa nèt u’klòffen. Pet de sèll elt, ist hoakle, de
jungen hom noat za klòffen zòmm pet òndera
junga, nèt kemmen semm galòckt aloa’ !
GATRUTZA AS DE U’POCKEN DE
INNBENDE EN LAIB
S ist za mòchen de plaim aloa’, song der no letza
dinger, mòchen de aus schaung scheila, iberhaup
dòs ist a ding as tea’ de baiber.
GATRUTZA PET DE BEIRTER
Auslòchen pet zourn, nemmen de za hònt pet
zourn, pet iberna’m, za schamchen, verhoasn
scheilena dinger (mander ont baiber).
TRUTZ ASN LAIB
Leing de hent za tea’ bea, steln, schbindln ont
lungen, tea’ schon en sai’nega dinger, schlong,
pet pfuasn, pinkln ont tòtschn, mearer vert,
haupsechlich de mander.
www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici
AN ETTLENA DINGER ZA DENKEN VER
EN SCHUALER
Ólla de dinger mu me u’richtn, s hòt òlbe oa’s as mu der
helven ! Bal men kimmp ganommen za hònt, lò de nèt
bornen as de hòst vorcht, ober schau za leing s asn lòchen,
ont prauch der kopf. Lò de nèt heiven van zourn, ont schau
za leing nèt de hent. Benn de vrong der dai’nega dinger gib
no, ober lò de nèt sechen as de tuast de verchtn. S gatrutza
gabink men nèt za slong, ober za pruachen der kopf. Benn
de borst as an ònders piabl miast unterhòltn, ont der ist nèt
guat za beirn se, klòff pet an elters mentsch, as der mu eppes
tea’! De mechest du sai’ en sai’ plòtz, ont de barest vroa as
oa’s tuat der helven. Zòmm ist laichter vinnen bos za tea’ za
kemmen en araus. Klòff pet de dai’na eltern, pet de learer,
kamaròttn, zòmm mu men gabingen.
Denk as der trutzer za mòchen de vorcht ont za tea’ bea, bill
aus schaung stòrch.
Óll vòrt as de miast ibertrong, schraib au as a dai’neges
piachl. Dòs bart er helven, za denken bos as de hòst gamiast
durch mòchen òll vòrt.
AN ETTLENA DINGER ZA DENKEN VER
EN LEARER
S gatrutza ist a ding as kriak vuas benn de sai’ en mearer.
De puam as stea’ liaber aloa’, de oa’sigler, sai’ laichter
herganommen van trutzer.
Dòs gatrutza ist nèt ver a vòrt aloa’, en de zait, tuat se
versterchern òlbe mear : ver der sèll as miast ibertrong, ver
der trutzer, ont ver der sèll as tuat zua schaung.
Men mias se zòmm leing za klòffen, ver an projekt za zigln
dos galumpa, on men mias sa òlla drinn ziachen : der sèll as
mias ibertrong, der lump, der sèll as tuat zuaschaung ont de
eltern aa!
Menn mias mòchen toalnemmen de eltern aa, za learnen u’
de doin jungen, as schellt nèt tschechen dòs galumpa.
Praucht a ker zait ver de doin jungen en de schualn, za
mòchen verstea’ as ist rècht ont pesser gea’ oa’ne !
Araus va de schual aa, stea’t en no, en de jungen : bal s hòt
roasn, oder za pasuachen museen, o.a.e. Zan mearestn de
lumpn trutzn , bail en èssn, ont en de ricreazion.
Men mechet aa auleing a kistl ver de post, bou as men mu
leing a zeitl, bou as men schraip drau sèll as passiert, as men
mias ibertrong. Gabet de kinder za song òlbe s sèll as
passiert, ont hòltn nèt versteckt de boret.
AN ETTLENA DINGER VER DE ELTERN
Schaukt za sai’ òlbe paroatn za klòffen, ben der bort as
de enkern kinder hom noat. Tea’t u’learnen de enkern
kinder za verstea’ abia as tuat der zourn, ont a’ne tea’n
se schon en selber, oder en de òndern.
Mòcht en verstea’ as der zourn, ist nèt letz, ont za
verstecken en, ober s kimmp eppes letz, za hòltn zourn,
a’ne klòffen pet nea’met, ver a lònka zait !
Mòchen en verstea’, bos as men mu tea’ ont nèt, dos ist
helven s kinn, asou s kinn verstea’t bos as ist rècht.
Tea’t aupasn, benn s bèckslt eppes, pahenn ont òlls en a
vòrt, petn prauch oder petn klòffen. Zan paispil, benn
der keart um va schual aukralt, oder de piacher verderp,
oder benn s òlls en a vòrt, sògt er as der bill nea’mer
gea’ za schual, bavai der sògt as der hòt bea en pauch
ont bea en kòpf.
Benn der bort as hòt za tea’ petn gatrutza, mòcht s aus,
zòmm petn kinn, asou mu men vinnen der peste be.
Mòchten verstea’ za leing se en de vias van òndern, za
meing learnen ont verstea’, bos as mechet tschechen !
Helft en za mòchen se drinn, pet de kamaròttn va de
schual, ont pet òndra kinder aa, as de sai’ aus va de
schual.
Tea’t òlbe zòmm klòffen pet de learer ont de òndern lait
as òrbetn en de schual.

S TRUTZN IST GOR STROFT VAN GASETZ
Tòtschn (art. 581 c.p.) oder moser, sbar oder ring as
stea’ (art. 582 c.p.)
Schon en zaig (art. 635 c.p.)
Gasmacha (art. 594 c.p.) oder song dinnger as nèt sai’
(art, 595 c.p.)
Merdern oder gem umsuft en de lait (art. 660 c.p.)
Verhoasn pet de beiter za slong (art. 612 c.p.)
Innhòltn za mòchen de ausschaung unter scheilena ang
(art. 612 bis c.p.)
Bècksln s mensch (art. 494 c.p.)
Der omt van u’lear, va de Universitet van Untersuach,
hòt se zòmm galeikt za mòchen an grea’n mummer
800 66 96 96, bou as ist meglich vrong nochrichtn benn
s hat gatrutza, ont za kemmen gaholven !

BER SAI’ DE TOALNEMMER VAN
GATRUTZA ?
De trutzer meing sai’ kinder oder an puam, as de tea’
scheilena dinger keing de schbechern, ont de sai’ va
zboa schòrt : de schòffer ont de sèlln as helven mit.
Der radlviarer ist durchaus, stercher abia de òndern, der
hòt noat za sai’ drau as de òndern, der ist gachzourne,
ont vrech, keing de òndern kinder, ont keing de eltern
lait ont learer. Der tsbinnt nèt no, en bos as bart
passiarn, benn der hòt gatu’ letza dinger, der heart koa’
schult ! De kleanern sechen en abia a rècht s ont a
stòrche s mentsch. De trutzer as helven mit, tea’
unterstizn der lump ont de helven en pet en gatrutza. En
durchaus, volng se en òlls !
DE SÈLLN AS MIASN IBERTRONG sai’ va
zboa schòrt : de sèlln as stea’ unter, ont de sèlln as
derno tea’ sei aa trutzn ! De sèlln as stea’ unter, sai’
sbòcha lait, en durchaus sai’ lait as stea’ aloa’ ont sai’ nèt
guat za beirn se.
Der sèll as miast ibertrong, klòfft pet nea’met va sèll as
der miast aushòltn ont der trutzer tuat en nou mear
merdern.
DE SÈLLN AS SCHAUNG ZUA
sai’ kinder ont puam, as bissn bos as passiart.
En gatrutza, toalnemmen ont sai’ drinnzouchen mearer
schòrt va lait : a toal as hèlven mit en lump, a toal as
hèlven mit en mentsch as mias ibertrong ont a toal as
belln nicht bissn.
HÈLFT ENS ZA HÈLVEN ENK
RIAFT ÒLBE DER NUMER
BER BARN ENK SONG BOS ZA TEA’
BER MEING ENK HÈLVEN !
PROVINZSCHÓFFER
KARABINIARN VA TREA’ T
… DER TRUTZER
ZOMM MEI BER EN UMSCHLONG
PROVINZ VA TREA’T

Maria Pia Battisti


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. I campi richiesti sono contrassegnati con *Leggi

Articolo seguente

PEDIES #333